بیمه

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا

نوع بیمه

جراحی

پاراکلینیک

کلینیک

زیبایی

سایر

اصلاح عیوب انکساری

UVX

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

بله

بله

بله

بله

طبق موارد مورد تعهد

طبق موارد مورد تعهد

طبق موارد مورد تعهد

بله

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

طبق موارد مورد تعهد

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

طبق موارد مورد تعهد

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

طبق موارد مورد تعهد

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

طبق موارد مورد تعهد

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

طبق موارد مورد تعهد

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

طبق موارد مورد تعهد

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

طبق موارد مورد تعهد

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

طبق موارد مورد تعهد

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

طبق موارد مورد تعهد

زیبایی

بله

سایر

بله

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

بله

زیبایی

بله

سایر

طبق موارد مورد تعهد

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX

نوع بیمه

بله

جراحی

بله

پاراکلینیک

بله

کلینیک

طبق موارد مورد تعهد

زیبایی

طبق موارد مورد تعهد

سایر

طبق موارد مورد تعهد

اصلاح عیوب انکساری

بله

UVX