دکتر تجویدی. محمدطاهر

جراح و متخصص چشم

پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1372
تخصص چشم – دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1381

سوابق تحصیلی
سوابق علمی
سوابق کاری
علاقه / تجربه تحقیق

طبابت و جراحی چشم در کلینیک های چشم پزشکی

جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر حلمی. تکتم
دکتر اسماعیلی. علیرضا
دکتر مرتضوی. مرتضی