دکتر فریمانی. جواد

جراح و متخصص چشم

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو انجمن چشم پزشکی ایران

سوابق کاری

طبابت در بیمارستان های مخنلف چشم و مطب خصوصی

طبابت در بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا مشهد

علاقه / تجربه تحقیق

آب مروارید

لیزیک

انحراف چشم

جزییات تماس

Email: FarimaniJ@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر زارعی فر، علیرضا
دکتر فریمانی. جواد
دکتر سعادت، علی