دکتر مشرقی. محمدرضا

جراح و متخصص چشم

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای بورد تخصصی چشم پزشکی

عضو انجمن چشم پزشکی اروپا

سوابق علمی

گذراندن دوره تکمیلی تجویز عینک

گذراندن دزوره تکمیلی فیکو

 

سوابق کاری

شانزده سال طبابت در بیمارستان های مختلف و مطب خصوصی

علاقه / تجربه تحقیق

سگمان قدامی

لیزیک

استرابیسم

فیکو

جزییات تماس

Email: MashreghiM@ehbina.com

Telephone: 05136163

متخصصان مرتبط

دکتر نصرت، نسترن
دکتر اسماعیلی. علیرضا
دکتر احمدی. سینا