سایر خدمات

در بینا خدمات متنوع و مختلف درمانی جهت رفاه هرچه بیشتر حال بیماران و مراجعه کنندگان ارایه میشود، تا انجا که نیاز به مراجعه به مراکز درمانی دیگر نیست.

آزمایشگاه

there is no description for this service

داروخانه

there is no description for this service

رادیولوژی

there is no description for this service

عینک سازی

به زودی اطلاعات بارگزاری میشود.