نام
پست
زمان
دکترقاسمی. علیرضا
جراح و متخصص چشم
10:00 - 8:00
دکترمرتضوی. مرتضی
جراح و متخصص چشم
10:00 - 8:00
دکتراحمدی. سینا
فوق تخصص شبکیه
13:00 - 8:00
دکترحاتمی. مهدی
فوق تخصص گلوکوم
12:00 - 9:00
دکترثاقب. ستاره
فوق تخصص استرابیسم و اوربیت
12:00 - 10:00
دکترجعفریان. مهسا
فوق تخصص قرنیه
12:00 - 10:00
دکترزارعی فر، علیرضا
جراح و متخصص چشم
13:00 - 10:00
دکترقاسمی. علیرضا
جراح و متخصص چشم
20:00 - 14:00
دکترسلطانی فر، مهدی
فوق تخصص قرنیه
19:00 - 16:00
نام
دکترقاسمی. علیرضا
پست
جراح و متخصص چشم
زمان
10:00 - 8:00
نام
دکترمرتضوی. مرتضی
پست
جراح و متخصص چشم
زمان
10:00 - 8:00
نام
دکتراحمدی. سینا
پست
فوق تخصص شبکیه
زمان
13:00 - 8:00
نام
دکترحاتمی. مهدی
پست
فوق تخصص گلوکوم
زمان
12:00 - 9:00
نام
دکترثاقب. ستاره
پست
فوق تخصص استرابیسم و اوربیت
زمان
12:00 - 10:00
نام
دکترجعفریان. مهسا
پست
فوق تخصص قرنیه
زمان
12:00 - 10:00
نام
دکترزارعی فر، علیرضا
پست
جراح و متخصص چشم
زمان
13:00 - 10:00
نام
دکترقاسمی. علیرضا
پست
جراح و متخصص چشم
زمان
20:00 - 14:00
نام
دکترسلطانی فر، مهدی
پست
فوق تخصص قرنیه
زمان
19:00 - 16:00

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی 45، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
  • +98 1345678
پذیرش (شنبه - پنجشنبه)
Info@EHBina.com
  • 7 صبح الی 14
  • 15 الی 20