هزینه خدمات و جراحی های شایع

تعرفه بیمارستان خصوصی چشم بینا طبق تصویب نامه هیئت وزیران در سال 99

   

خدمت
هزینه
ویزیت فوق تخصص
62400تومان
ویزیت متخصص
49200تومان
خدمات پرستاری 6% هزینه تخت
هزینه وارد نشده است
اتاق عمومی
668300تومان
اتاق دو تخته
935600تومان
اتاق یک تخته
120300تومان
K بیهوشی
43260تومان
K داخلی فنی
34630تومان
K داخلی حرفه ای
22680تومان
K جراحی فنی
66000تومان
K جراحی حرفه ای
43260تومان
خدمت
ویزیت فوق تخصص
هزینه
62400تومان
خدمت
ویزیت متخصص
هزینه
49200تومان
خدمت
خدمات پرستاری 6% هزینه تخت
هزینه
هزینه وارد نشده است
خدمت
اتاق عمومی
هزینه
668300تومان
خدمت
اتاق دو تخته
هزینه
935600تومان
خدمت
اتاق یک تخته
هزینه
120300تومان
خدمت
K بیهوشی
هزینه
43260تومان
خدمت
K داخلی فنی
هزینه
34630تومان
خدمت
K داخلی حرفه ای
هزینه
22680تومان
خدمت
K جراحی فنی
هزینه
66000تومان
خدمت
K جراحی حرفه ای
هزینه
43260تومان