برنامه آذر ماه کلینیک

برنامه آذر ماه کلینیک بیمارستان بینا

برنامه آذر ماه 1400 شیفت صبح کلینیک بیمارستان چشم بینا (13:00-08:00)
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
کلینیک 1 دکترمرتضوی (11:30-09:30)دکتر اسماعیلی(12:30-9:00)دکتر یعقوبی (13:00-09:00)دکتر اسماعیلی(12:30-9:00) دکترمرتضوی (11:30-09:30)دکتر یعقوبی (12:00-09:00)
کلینیک 2دکتر آرمانفر(12:30-09:30)دکتر علیجانی(13:00-12:00)دکتر علیجانی(11:00-09:00) دکتر همتی(13:00-08:00)دکتر آرمانفر(12:30-09:30)دکتر آرمانفر(13:00-10:00)
کلینیک 3دکتر جعفریان(12:00-09:30)دکترثاقب(12:00-10:00)دکتر جعفریان (12:00-09:30)دکتر ثاقب (12:00-10:00)دکتر ایراندوست (13:00-09:00)دکتر جعفریان (11:30-08:30)
کلینیک 4دکتر احمدی (14:00-08:00)دکتر ایراندوست (13:00-10:30)دکتر احمدی (14:00-08:00)دکتر نصرت (13:00-09:30)دکتر احمدی (14:00-08:00)دکتر حلمی(13:30-12:00)
کلینیک 5دکترخجسته(12:00-08:00)دکترخجسته(12:00-08:00)دکتر برازنده (12:00-10:00)دکتر قاسم زاده (12:00-09:00)دکترخجسته(12:00-08:00)دکترخجسته(12:00-08:00)
کلینیک 6دکتر زارعی فر (12:00-10:00)دکتر برازنده (13:00-08:00)دکتر زارعی فر (12:00-10:00)دکتر برازنده (12:00-09:00)دکتر زارعی فر (12:00-10:00)دکترسبزی(13:00-11:30)
کلینیک 7کلینیک سلامت
کلینیک 8دکتر نصرت (11:30-08:30)دکتر قاسمی (12:00-08:00)دکتر حقی (10:00-09:30)دکترحمید(12:30-10:00)دکترامیدتبریزی(11:00-09:00)دکتر ایراندوست (12:00-10:00)
کلینیک 9دکتر مشهدی نژاد (14:00-13:00)دکتر مشهدی نژاد (14:00-13:00)دکتر مشهدی نژاد (14:00-13:00)دکتر مشهدی نژاد (14:00-13:00)دکتر مشهدی نژاد (11:00-10:30)دکتر مشهدی نژاد (13:30-12:45)
کلینیک 10دکتر برازنده (12:00-10:00)دکتر قاسم زاده (12:00-10:00)دکتر قاسمی (13:00-10:00) دکتر سعادت(11:30-08:30)دکترمشرقی (11:30-10:00) دکتر همتی(11:00-09:00)
برنامه آذر ماه 1400 شیفت عصر کلینیک بیمارستان چشم بینا (19:30-13:00)
شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
کلینیک 1دکترخجسته(19:00-16:00)دکترسبزی(19:30-17:00)دکتر اسماعیلی(20:00-16:00)دکتر یعقوبی (19:30-16:30)دکتر یعقوبی (19:30-16:30)دکترحسین زاده (17:30-14:00)
کلینیک 2ویزیت بیماران عفونیویزیت بیماران عفونیدکتر آرمانفر(17:30-14:30)ویزیت بیماران عفونیویزیت بیماران عفونی
کلینیک 3دکترشریفی(17:30-15:00)دکترخجسته(19:00-16:00)دکترشریفی(18:30-17:00)دکتر همتی(19:30-15:00)
کلینیک 4دکترتقی زاده(19:30-16:00)دکتر نصرت (19:30-17:00)دکترتقی زاده(19:30-17:00)دکترامیدتبریزی(19:30-17:15)دکترخجسته(19:00-16:00)
کلینیک 5دکتر قاسمی (19:30-14:00)دکترامیدتبریزی(19:30-17:00)دکتر همتی(19:30-15:00) دکتر قوام سعیدی (16:30-14:30)
کلینیک 6دکتر سلطانی فر (16:00-13:30)دکتر زارعی فر (17:00-14:00)دکتر سلطانی فر (16:00-13:30)دکتر زارعی فر (17:00-15:00)دکتر سلطانی فر (16:00-13:30)دکتر برازنده (18:00-16:00)
کلینیک 7کلینیک سلامت
کلینیک 8
کلینیک 9
کلینیک 10دکترخجسته(19:00-16:00)
سرکرخانم ها دکتر یعقوبی و دکتر قاسم زاده تا 20اذر ماه حضور ندارند.