بیمه های طرف قرارداد

ردیفنام بیمهنوع بیمهمدت قراردادافراد تحت پوششنحوه معرفی بیماربستریپاراکلینیک
اصلیتکمیلیشروعپایان
1نیروهای مسلح97/09/01نیروهای مسلحدفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم ( اعمال بلفاروپتوز و بلفارو پلاستی و لنز آرتیزان تأ ئید بیمه قبل از بستری الزامی استآزمایش و تصویربرداری نوارقلب موردنیاز بیمار قبل از بستری انجام شود زیرا درپرونده های گلوبال قابل پرداخت نمی باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
2بیمه سلامت98/01/17کارمندی-سایراقشارایثارگران- سایر اقشار بهزیستی- سایر اقشار روحانیون-ایرانیاندفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم ( اعمال بلفاروپتوز و بلفارو پلاستی و لنز آرتیزان تأ ئید بیمه قبل از بستری الزامی است هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی )کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد - بجز بیمه سلامت همگانی - مجهول الهویه - نظام ارجاع یکطبق تعاریف فرانشیز در سیستم -بجز بیمه سلامت همگانی - مجهول الهویه - سایراقشار نظام ارجاع یک
3تامین اجتماعی1398/03/18تامین اجتماعیدفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم ( اعمال بلفاروپتوز و بلفارو پلاستی و لنز آرتیزان تأ ئید بیمه قبل از بستری الزامی است هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی )کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
4بیمه نوین97/08/01بانک ملیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
5کمک رسان sos97/09/20تجارت- دی-حکمت- پاسارگاد- حافظ - بیمه ملت - بیمه معلممعرفی نامه از شرکت الزامی است( بجز عمل کاتاراکت و تزریق اوستین که در بیمارستان معرفی نامه صادر میشود)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
6بانک ملی97/09/01سرپایی بانک ملیارائه دفترچه ممهور به مهر بانک یا معرفی نامه رسمیقرارداد با بیمه نوین می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
7بانک صادرات ایران97/09/20بانک صادرات ایرانارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی )قرارداد با بیمه سرمد می باشدقرارداد نداریم
8سرمد1398/0701بانک صادرات ایرانارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی )کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
9بیمه رازی97/09/01بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
10بیمه آتیه سازان حافظ1398/01/01بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی( اعمال بلفاروپتوز و بلفارو پلاستی و استرابیسیم ولنز آرتیزان تأ ئید بیمه قبل از بستری الزامی است هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی ) اعمال جراحی صغیر در تعهد نمی باشدکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
11شرکت نفت1398/03/01شرکت نفتمعرفی نامه از بهداری شرکت نفتکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم با داشتن معرفی نامه از شرکت نفت
12جهادکشاورزی (مجتمع درمانی شوریده )1397/07/20بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
13سرمد1398/0701بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه در بیمارستان صادر میشود ( بجز اعمال بلفاروپتوز-بلفاروپلاستی-استرابیسم و اعمال صغیر)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
14سامان1398/08/01بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
15شهرداری مشهد1398/0701بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
16بانک رفاء1398/08/01بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
17بانک سپه1398/07/01بانک سپهمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
18بانک ملت1398/07/06بانک ملتمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
19بانک کشاورزی1398/04/01بانک کشاورزیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
19بانک تجارت1398/04/01بانک تجارتمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
19بانک مسکن1398/04/01بانک مسکنمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
20شرکت زغال سنک پروده طبس1398/08/01شرکت زغال سنک پروده طبسمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
21بیمه تعاون1398/05/01شرکتهای تابعه وزارت نیرو - بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
22بیمه دانا1399/04/01بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
23بیمه کوثر1399/04/01بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
24کانون سردفتران و دفتریاران1399/07/01بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیمعرفی نامه از شرکت الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدطبق تعاریف فرانشیز در سیستم
24بیمه ملت1399/07/01بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی)کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
25بیمه آسیا1399/09/151400/09/15بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
26بیمه سینا1399/09/151400/09/15بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
26بیمه میهنبیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
26بیمه تجارت نو1400/04/011401/03/31بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
27بیمه پارسیان1400/04/011401/03/31بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
28بیمه البرز1400/04/011401/03/31بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
29بیمه ایران1400/04/011401/03/31بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم
30بیمه ملت1400/04/011401/03/31بیمه سلامت- بیمه تامین اجتماعیارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی استکلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشدقرارداد نداریم