افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

بیمه های تحت پوشش

نام بیمه بستری پاراکلینیک افراد تحت پوشش
تامین اجتماعی
اطلاعات بیشتر

دفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم (اعمال بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و لنز آرتیزان تأئید بیمه قبل از بستری الزامی است هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم تامین اجتماعی
بیمه سلامت
اطلاعات بیشتر

دفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم (اعمال بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و لنز آرتیزان تأئید بیمه قبل از بستری الزامی است هم بیمه پایه و هم بیمه تکمیلی)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد - بجز بیمه سلامت همگانی - مجهول الهویه - نظام ارجاع یک طبق تعاریف فرانشیز در سیستم - بجز بیمه سلامت همگانی - مجهول الهویه - سایراقشار نظام ارجاع یک کارمندی - سایراقشارایثارگران - سایر اقشار بهزیستی - سایر اقشار روحانیون - ایرانیان
نیروهای مسلح
اطلاعات بیشتر

دفترچه بیمه وتایید کارشناس بیمه مقیم (اعمال بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و لنز آرتیزان تأئید بیمه قبل از بستری الزامی است)

آزمایش و تصویربرداری نوارقلب موردنیاز بیمار قبل از بستری انجام شود، زیرا درپرونده های گلوبال قابل پرداخت نمی باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم نیروهای مسلح
بیمه ایران
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه ملت
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بانک ملی
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه ممهور به مهر بانک یا معرفی نامه رسمی

قرارداد با بیمه نوین می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم سرپایی بانک ملی
بانک ملت
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بانک ملت
بیمه البرز
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بانک صادرات ایران
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی)

قرارداد با بیمه سرمد می باشد قرارداد نداریم بانک صادرات ایران
کمک رسان sos
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است (بجز عمل کاتاراکت و تزریق اوستین که در بیمارستان معرفی نامه صادر میشود)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم تجارت - دی - حکمت - پاسارگاد - حافظ - بیمه ملت - بیمه معلم
بیمه نوین
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بانک ملی
بیمه رازی
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
شرکت نفت
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از بهداری شرکت نفت

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم با داشتن معرفی نامه از شرکت نفت شرکت نفت
جهادکشاورزی (مجتمع درمانی شوریده)
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
سامان
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود ( بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
شهرداری مشهد
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بانک رفاه
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بانک سپه
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم بانک سپه
بانک کشاورزی
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم بانک کشاورزی
بانک تجارت
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم بانک تجارت
بانک مسکن
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بانک مسکن
شرکت زغال سنگ پروده طبس
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم شرکت زغال سنگ پروده طبس
بیمه تعاون
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم شرکت های تابعه وزارت نیرو - بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
کانون سردفتران و دفتریاران
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد طبق تعاریف فرانشیز در سیستم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه دانا
اطلاعات بیشتر

معرفی نامه از شرکت الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه کوثر
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه آسیا
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه سینا
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه میهن
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه تجارت نو
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
بیمه پارسیان
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی) زمان پذیرش داشتن کارت ملی الزامی است

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی
سرمد
اطلاعات بیشتر

ارائه دفترچه معرفی نامه از سایت در بیمارستان صادر میشود (بجز عمل بلفاروپتوز و بلفاروپلاستی و استرابیسم و اعمال زیبایی)

کلیه خدمات در قالب پرونده بیمار می باشد قرارداد نداریم بیمه سلامت - بیمه تامین اجتماعی - بانک صادرات ایران