دکتر حاتمی. مهدی

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص گلوکوم

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1380- 1373
تخصص چشم – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1387- 1383
دوره تکمیلی فلوشیپ گلوکوم

سوابق علمی

درج مقالات علمی در مجلات متغیر علمی
سخنرانیهای متعدد در مجامع علمی داخلی و بین المللی

سوابق کاری

طبابت در بخش خصوصی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 -1387

طبابت در بیمارستان لبافی نژاد تهران در دوره فلوشیپ گلوکوم در سال 1397 -1395

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر علیجانی. محسن
دکتر ایراندوست. فاطمه
دکتر صفاری، رحیم