دکتر سبزی. فاطمه

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص قرنیه

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مشهد
تخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تفوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی

ارائه مقالات در زمینه چشم

سوابق کاری

فعالیت در بیمارستان امام رضا از سال 83 تا 88

فعالیت در بیمارستان قائم از سال 85 تا 88

فعالیت در بیمارستان شریعتی از سال 89 تا کنون

فعالیت در بیمارستان خاتم الانبیا مشهد – 1395 – 1396

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر فریمانی. جواد
دکتر صفاری، رحیم
دکتر خجسته. علیرضا