دکتر قاسم زاده. فرزانه

جراح و متخصص چشم

فوق تخصص شبکیه

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1375
متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379
فلوشیپ ویتره ورتین دانشگاه شهید پزشکی تهران در سال 1382

سوابق علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه زاهدان
عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان
شرکت و ارائه مقاله های متعدد در کنگره های داخلی و خارجی

سوابق کاری

مدیربرنامه دستیاری دانشگاه زاهدان
مسئول آموزش دانشجویان پزشکی زاهدان
عضو شورای پژوهش دانشگاه زاهدان
عضو شورای برنامه ریزی کوریکولوم آموزشی دستیاری چشم-چشم پزشک ایران

عضو علی البدل هیئت مدیره بیمارستان فوق تخصصی چشم بینا- 1397 تاکنون

علاقه / تجربه تحقیق
جزییات تماس

متخصصان مرتبط

دکتر یعقوبی. نفیسه
دکتر رایگان. فیروزه
دکتر حاتمی. مهدی