تست ایشیهارا

در این تست عدد موجود در سمت چپ تصویر را مشاهده و در قسمت اعداد وارد نمایید

نتیجه تست شما :

امتیاز شما :

تست مجدد تست ایشیهارا خروج
3 2 1
6 5 4
9 8 7
چیزی نمیبینم هیچی نیست