تست رنگ

در این تست از طریق دسته تغییر رنگ ، رنگ جعبه پایینی را با رنگ جعبه بالایی برابر کنید و سپس دکمه تایید رنگ را فشار دهیدHue: 310

Lum: 50%تست رنگی چشم

مقدار رنگ هدف 0 (قرمز) بود
مقدار رنگ همسان : 310 , ارغوانی محدوده رنگ.
تفاوت رنگ های همسان: 50.

برای انجام تست شخصی به یکی از متخصصان ما مراجعه کنید .

خروج