کاتاراکت (آب مروارید)

  آب مروارید (کاتاراکت) کاتاراکت به تار شدن عدسی طبیعی چشم گفته می شود که پشت...