افزایش اندازه متن اندازه پیش فرض کاهش اندازه متن
چاپ صفحه

 

منشور حقوق بیمار

 

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

 

مطالعه بیشتر