نام پزشک
تخصص
زمان
دکتراحمدی. سینا
فوق تخصص شبکیه
14:00 - 8:00
دکترمرتضوی. مرتضی
جراح و متخصص چشم
11:00 - 9:00
دکترسلطانی فر، مهدی
فوق تخصص قرنیه
12:00 - 9:00
دکترزارعی فر، علیرضا
جراح و متخصص چشم
13:00 - 10:00
دکترایراندوست. فاطمه
فوق تخصص قرنیه
13:00 - 11:00
دکترقوام سعیدی، حسین
جراح و متخصص چشم
17:00 - 15:00
دکتریعقوبی. نفیسه
فوق تخصص قرنیه
18:00 - 16:00
نام پزشک
دکتراحمدی. سینا
تخصص
فوق تخصص شبکیه
زمان
14:00 - 8:00
نام پزشک
دکترمرتضوی. مرتضی
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
11:00 - 9:00
نام پزشک
دکترسلطانی فر، مهدی
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
12:00 - 9:00
نام پزشک
دکترزارعی فر، علیرضا
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
13:00 - 10:00
نام پزشک
دکترایراندوست. فاطمه
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
13:00 - 11:00
نام پزشک
دکترقوام سعیدی، حسین
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
17:00 - 15:00
نام پزشک
دکتریعقوبی. نفیسه
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
18:00 - 16:00

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی ۴۵، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
پذیرش (شنبه - پنجشنبه):
Info@EHBina.com
  • ۷ صبح الی ۱۴
  • ۱۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه ها: ۷ صبح الی ۱۴