انحراف و تنبلی چشم

   تنبلی و انحراف چشم   الف) تنبلی چشم تنبلی چشم یا آمبلوپیا...