نام پزشک
تخصص
زمان
دکترقاسمی. علیرضا
جراح و متخصص چشم
10:00 - 8:00
دکتربرازنده. بهزاد
فوق تخصص قرنیه
12:00 - 9:00
دکتراسماعیلی. علیرضا
فوق تخصص گلوکوم
13:00 - 9:00
دکترحاتمی. مهدی
فوق تخصص گلوکوم
12:00 - 9:00
دکترثاقب. ستاره
فوق تخصص استرابیسم و اوربیت
14:00 - 11:00
دکترایراندوست. فاطمه
فوق تخصص قرنیه
13:00 - 11:00
دکترصفاری، رحیم
جراح و متخصص چشم
13:00 - 11:00
دکترزارعی فر، علیرضا
جراح و متخصص چشم
17:00 - 15:00
دکترسبزی. فاطمه
فوق تخصص قرنیه
20:00 - 17:00
نام پزشک
دکترقاسمی. علیرضا
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
10:00 - 8:00
نام پزشک
دکتربرازنده. بهزاد
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
12:00 - 9:00
نام پزشک
دکتراسماعیلی. علیرضا
تخصص
فوق تخصص گلوکوم
زمان
13:00 - 9:00
نام پزشک
دکترحاتمی. مهدی
تخصص
فوق تخصص گلوکوم
زمان
12:00 - 9:00
نام پزشک
دکترثاقب. ستاره
تخصص
فوق تخصص استرابیسم و اوربیت
زمان
14:00 - 11:00
نام پزشک
دکترایراندوست. فاطمه
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
13:00 - 11:00
نام پزشک
دکترصفاری، رحیم
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
13:00 - 11:00
نام پزشک
دکترزارعی فر، علیرضا
تخصص
There Is'nt Expertise for This Doctor
زمان
17:00 - 15:00
نام پزشک
دکترسبزی. فاطمه
تخصص
فوق تخصص قرنیه
زمان
20:00 - 17:00

تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
بلوار وکیل آباد، خیابان سیدرضی، سیدرضی ۴۵، بیمارستان بینا
تلفن:
  • +98 51 36163
پذیرش (شنبه - پنجشنبه):
Info@EHBina.com
  • ۷ صبح الی ۱۴
  • ۱۵ الی ۲۰
  • پنجشنبه ها: ۷ صبح الی ۱۴